TOOTMINE

Harku lubjakivimaardlast kaevandame kõrgmargilist lubjakivi. Sellest toorainest toodame erinevate fraktsioonide valikuga killustikku.

21. detsembril  2005. a Tallinna Tehnikaülikooli Sertifitseerimisasutuse poolt oli esmakordselt väljastatud tootmisohje sertifikaat, mis tõestab, et AS Harku Karjääris valmistatav ehitustoodang on iseloomustatud alltoodud standarditega ning tootmine vastab tootmisohjele. Tallinna Tehnikaülikooli Sertifitseerimisasutus pidevalt jälgib, hindab ja tunnistab tehase tootmisohjet. Tootmisohje sertifikaat nr 1504-CPR-0280 oli väljastatud 26. oktoobril 2016. aastal.

Killustiku kvaliteedi põhinäitajad määratakse meie ettevõtte attesteeritud laboris ning vastavad järgmistele üldistele Euroopa standardite nõuetele:

EN 12620 : 2002 + A1:2008 «Betooni täitematerjalid»
EN 13043 : 2002 + AC:2004 «Asfaltsegude ning teede, lennuväljade ja muude liiklusalade pindamiskihtide täitematerjalid»
EN 13242 : 2002 + A1:2007 «Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid»
EN 13450 : 2002 + AC 2004 «Raudteeballasti täitematerjalid»

Killustiku tootmisel kasutatakse kaasaegset purustus-sorteerimisseadmet. Alates 2009. aastast on võetud kasutusse kõige uuem Metso Mineralsi kõrgtootlikkusega purustussorteerimistehas.

Killusitku keskmisemad füüsika-mehaanilised näitajad on järgmised:

   Plaatsustegur Fl15
   Kujutegur Sl15
   Los Angelese tegur  LA25
   Massi kadu külmutamisel ja sulatamisel (< 2%) F2
   Terade tihedus 2,6 мг/м3
   Veeimavus 1,3%